คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านนโยบายและแผน   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกิจกรรม
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ คณะวิศวฯ
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา) ประจำปี 2565
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน-ลูกจ้างชั่วคราว(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)ประจำปี 2565
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและรายงานผลการจัดโครงการ ประจำปี 2564
แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ภาควิชา ประจำปี 2565
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565
แบบฟอร์มประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)