ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านนโยบายและแผน   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกิจกรรม
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ คณะวิศวฯ
แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำรายงานประจำปี 2565
แบบฟอร์มรายการวัสดุฝึก-ซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและรายงานผล ประจำปี 2567
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2568 (ครุภัณฑ์การศึกษา)
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2568 (ลูกจ้างชั่วคราว)
แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567**
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)