ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

# โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา <คลิกที่รูปภาพ>

1
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

- -

4
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- -

5
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปรับปรุง พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ปรับปรุง พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)


# รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564-2568) <คลิก>

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564-2568) <คลิก>

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563-2567) <คลิก>

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563-2567) <คลิก>