ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลิงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) มคอ. 2 และ แผนการเรียนหลักสูตร 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569) แผนการเรียน

งานประกันคุณภาพ AUN-QA