ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

PLOs

PLOs (ความคาดหวังการเรียนรู้) ของหลักสูตร:

1) PLO1  มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

2) PLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

3) PLO3 สามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ไข และแก้ปัญหาตามวิธีทางวิศวกรรมเคมีได้

4) PLO4 สามารถออกแบบกระบวนการเบื้องต้น และหน่วยปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และหลักเศรษฐศาสตร์

5) PLO5 สามารถวางแผน และออกแบบโครงงาน หรืองานวิจัย รวมทั้งทดลอง และวิเคราะห์ผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

6) PLO6 ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมสมัยใหม่ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรเคมีได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

7) PLO7 สามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัยในการทำงานต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้ สามารถทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

8) PLO8 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9) PLO9 สามารถทํางานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความรู้จากหลากหลายสาขาได้

10) PLO10 เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีพ

11) PLO11 สามารถสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

12) PLO12 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร