ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณาจารย์และบุคคลากร

สายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ - หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร แสงเทียน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เดชะปัญญา - ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
ดร.ณัฐยา พูนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์ - ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ สนองราษฏร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
ดร.เทียมมะณีย์ รัตนวีระพันธ์
ดร.สุภรัตน์ สาศรีเมือง
ดร.พีระพงศ์ จันทศ
ดร.ณัฏฐ์วัฒน์ ศรีขาว
ดร.อัญธิกา ประนัดทา
 
แผนผังที่นั่งห้องพักอาจารย์ตึก EN6 ชั้น 4
 
แผนผังที่นั่งห้องพักอาจารย์ตึก EN6 ชั้น 5

สายสนับสนุน

นางสุมาลี จันทนะชาติ - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฎิบัติงาน
นางศิริณัฐกาญจน์ สิงคิบุต - ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
นางสาวจันจิรา ดวงบุตร - ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์