ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 | .pdf | .doc