ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

 

 ตารางการจองเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ประจำปี 2566

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

  1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562-2564
  2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564-2566
  3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566-2568

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

 ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554

1. ครั้งที่ 1/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552)

2. ครั้งที่ 2/2552 (29 เมษายน 2552)

3. ครั้งที่ 3/2552 (14 กรกฎาคม 2552)

4. ครั้งที่ 4/2552 (12 กันยายน 2552)

5. ครั้งที่ 5/2552 (25 พฤศจิกายน 2552)

1. ครั้งที่ 1/2553 (5 กุมภาพันธ์ 2553)

2. ครั้งที่ 2/2553 (30 เมษายน 2553)

3. ครั้งที่ 3/2553 (20 สิงหาคม 2553)

4. ครั้งที่ 4/2553 (16 พฤศจิกายน 2553)

 

1. ครั้งที่ 1/2554 (25 มกราคม 2554)

2. ครั้งที่ 2/2554 (18 มีนาคม 2554)

3. ครั้งที่ 3/2554 (20 พฤษภาคม 2554)

4. ครั้งที่ 4/2554 (22 กรกฎาคม 2554)

5. ครั้งที่ 5/2554 (9-10 กันยายน 2554)

     
 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557

1. ครั้งที่ 1/2555 (6-7 มกราคม 2555)

2. ครั้งที่ 2/2555 (21 มกราคม 2555)

3. ครั้งที่ 3/2555 (26 กุมภาพันธ์ 2555)

4. ครั้งที่ 4/2555 (17 มีนาคม 2555)

5. ครั้งที่ 5/2555 (23 พฤษภาคม 2555)

6. ครั้งที่ 6/2555 (7 กันยายน 2555)

7. ครั้งที่ 7/2555 (20 พฤศจิกายน 2555)

1. ครั้งที่ 1/2556 (15 กุมภาพันธ์ 2556)

2. ครั้งที่ 2/2556 (14 มิถุนายน 2556)

3. ครั้งที่ 3/2556 (22 สิงหาคม 2556)

4. ครั้งที่ 4/2556 (21 พฤศจิกายน 2556)

 

 

 

1. ครั้งที่ 1/2557 (20 กุมภาพันธ์ 2557)

2. ครั้งที่ 2/2557 (15 พฤษภาคม 2557)

3. ครั้งที่ 3/2557 (14 มิถุนายน 2557)

4. ครั้งที่ 4/2557 (28 สิงหาคม 2557)

5. ครั้งที่ 5/2557 (12 ธันวาคม 2557)

 

 

     
 ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560

1. ครั้งที่ 1/2558 (6 กุมภาพันธ์ 2558)

2. ครั้งที่ 2/2558 (5-6 มิถุนายน 2558)

3. ครั้งที่ 3/2558 (7-8 สิงหาคม 2558)

4. ครั้งที่ 4/2558 (6-7 พฤศจิกายน 2558)

 

 

 

 

 

 

 

1. ครั้งที่ 1/2559 (22 มกราคม 2559)

2. ครั้งที่ 2/2559 (11-12 มีนาคม 2559)

3. ครั้งที่ 3/2559 (14 พฤษภาคม 2559)

4. ครั้งที่ 4/2559 (22-23 กรกฎาคม 2559)

5. วาระพิเศษ (10 มิถุนายน 2559)

6. ครั้งที่ 5/2559 (11-12 พฤศจิกายน 2559)      

 

 

 

 

 

1. ครั้งที่ 1/2560 (13-14 มกราคม 2560)

2. ครั้งที่ 2/2560 (10-11 กุมภาพันธ์ 2560)

3. ครั้งที่ 3/2560 (10-11 มีนาคม 2560)

4. ครั้งที่ 4/2560 (7-8 เมษายน 2560)

5. ครั้งที่ 5/2560 (6 พฤษภาคม 2560)

6. ครั้งที่ 6/2560 (24-25 พฤษภาคม 2560)     

7. ครั้งที่ 7/2560 (16-17 มิถุนายน 2560)

8. ครั้งที่ 8/2560 (26 มิถุนายน 2560)

9. ครั้งที่ 9/2560 (7 กรกฎาคม 2560)

10. ครั้งที่ 10/2560 (8 กันยายน 2560)

11. ครั้งที่ 11/2560 (17 พฤศจิกายน 2560)      

     
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563

1. ครั้งที่ 1/2561 (12 มกราคม 2561)

2. ครั้งที่ 2/2561 (2 มีนาคม 2561)

3. ครั้งที่ 3/2561 (11 พฤษภาคม 2561)

4. ครั้งที่ 4/2561 (18 มิถุนายน 2561)

5. ครั้งที่ 5/2561 (7 กันยายน 2561)

6. ครั้งที่ 6/2561 (10-11 พฤศจิกายน 2561) 

     

1. ครั้งที่ 1/2562 (11-12 มกราคม 2562)

2. ครั้งที่ 2/2562 (1 มีนาคม 2562)

3. ครั้งที่ 3/2562 (10 พฤษภาคม 2562)

4. ครั้งที่ 4/2562 (12 กรกฎาคม 2562)

5. ครั้งที่ 5/2562 (13-14 กันยายน 2562)

6. ครั้งที่ 6/2562 (8-9 พฤศจิกายน 2562)

 

1. ครั้งที่ 1/2563 (10-11 มกราคม 2563)

2. ครั้งที่ 2/2563 (14-15 กุมภาพันธ์ 2563)

3. ครั้งที่ 3/2563 (13 มีนาคม 2563)

4. ครั้งที่ 4/2563 (5 มิถุนายน 2563)

5. ครั้งที่ 5/2563 (8-9 สิงหาคม 2563)

6. ครั้งที่ 6/2563 (15-16 ตุลาคม 2563)

7. ครั้งที่ 7/2563 (21 ธันวาคม 2563)

     
 ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566
6. ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
7. ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565
8. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565
 
 
 
2. ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 5 เมษายน 2566
3. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
4. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
5. ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 กันยายน 2566
6. ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566