คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

     ปี 2561 

     คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

     คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

     คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing

 1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

      ปี 2562 

     คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563