ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยมีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ผลจากการมีส่วนร่วม การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

     1. วิธีการสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564 ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 คณะกรรมการ ได้แก่
          ก. คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาหรือสาขาวิชาจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและประเทศ
               โดยกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้
               1) คณะ/วิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะ/วิทยาลัย และส่งมายังงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา
               2) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดทำคำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาลงนาม
               3) แจ้งเวียนคำสั่ง/ประกาศต่อคณะ/วิทยาลัยเจ้าของเรื่อง
          คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร จัดทำบทสรุปการขอเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร โดยการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการต่าง ๆ นั้น จะได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาเพิ่มเติม/ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

          ข. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาขาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิจารณากลั่นกรองการเปิดหลักสูตรใหม่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และการจัดการศึกษาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติรายวิชาใหม่ และการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รายวิชา ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ที่ได้รับมอบหมาย) อธิการบดี (โดยตำแหน่ง) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3- 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3- 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน 3- 4 คน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
               โดยกระบวนการได้มาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ดำเนินการดังนี้

               1) แจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
               2) รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               3) เสนอระเบียบวาระต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               4) จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ลงนาม
               การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัด 2 เดือนต่อครั้ง และสำหรับปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรจำนวนมากจะกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน ซึ่งปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวจะกำหนดเป็นปี ๆ ไป >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม <<

     2. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
         ก. คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการร่างและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและประเทศ ​

         ข. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองการเปิดหลักสูตรใหม่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และการจัดการศึกษาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติรายวิชาใหม่ และการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
     3. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ​ผู้มีส่วนร่วมได้แสดงความเห็นในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.2) ของแต่ละหลักสูตรในเรื่องของข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินผลและการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร โดยรายละเอียดข้อคิดเห็นตามรายงานการประชุม >> ตัวอย่างรายงานการประชุม <<
     4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ​หลักสูตรได้มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก >> ตัวอย่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ << 
     5. ผลจากการมีส่วนร่วม ​การปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกทำให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ  >> ตัวอย่างการรับรองหลักสูตร <<

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

   ปี 2564

                คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

                คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

                คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

                คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

                คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมาหบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

                วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

                คณะรัฐศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

 ปี 2563

               วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

                คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  


 ปี 2562 

     คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 

  ปี 2561 

     คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

     คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

     คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing

 1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562