ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดรายวิชาใหม่

 ปฏิทินการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

  1. ปฏิทินการดำเนินงานทางวิชาการ (ด้านหลักสูตร) ประจำปี 2567

 

   การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร และขอบรรจุรายวิชาลงในหลักสูตร

  1. ใบสรุปเรื่อง การเปิดรายวิชาใหม่
  2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
  3. บทสรุปเสนอการเปิดรายวิชาใหม่
  4. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา สำหรับหลักสูตรก่อนเกณฑ์มาตรฐาน 2565
  5. มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  สำหรับหลักสูตรก่อนเกณฑ์มาตรฐาน 2565
  6. แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา    สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
  7. แบบฟอร์มรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา   สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
  8. แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
  9. สมอ.08 การปรับปรุงรายวิชา