คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดรายวิชาใหม่

 ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 

 

 

   การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร และขอบรรจุรายวิชาลงในหลักสูตร

  1. ใบสรุปเรื่อง การเปิดรายวิชาใหม่
  2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
  3. บทสรุปเสนอการเปิดรายวิชาใหม่
  4. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา
  5. มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา 
  6. สมอ.08 การปรับปรุงรายวิชา