ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปรับปรุงหลักสูตร

 ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 1. Timeline การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2569 
 2. Timeline การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2568
 3. ปฏิทินการดำเนินงานทางวิชาการ (ด้านหลักสูตร) ประจำปี 2567

 เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสรุปเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตร
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร   (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
 4. รายละเอียดของหลักสูตร (ปริญญาตรี | บัณฑิตศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567)
 5. แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา    (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
 6. แบบฟอร์มรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา   (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
 7. แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)
 8. สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 9. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ มคอ.1 (ถ้ามี) (ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ มคอ.1)
 10. ตารางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย //หลังจากผ่านคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
 11. ไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf ข้อ 1 - 9) ส่งเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ csd@ubu.ac.th
   

     แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (กรณีการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้จากที่ผ่านมา) // เอกสารแนบเพิ่มเติม
 2. แบบฟอร์มแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) // เอกสารแนบเพิ่มเติม

     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา

 1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาทั่วไป
 2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา
 3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ