ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปรับปรุงหลักสูตร

 ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสรุปเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตร
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
 4. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก)
 5. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา
 6. มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา 
 7. สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 8. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ มคอ.1 (ถ้ามี) (ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ มคอ.1)
 9. ตารางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
  //หลังจากผ่านคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
 10. ไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf ข้อ 1 - 9) 

  หมายเหตุ : เตรียมเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
                    - มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (4 ปี ย้อนหลัง)
                    - ผลการวิพากษ์หลักสูตร
                    - ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

     แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 1. แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (กรณีการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้จากที่ผ่านมา) // เอกสารแนบเพิ่มเติม
 2. แบบฟอร์มแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) // เอกสารแนบเพิ่มเติม