ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี

UBU-IMPACTS For Students

UBU-IMPACTS For Students

 

UBU Smart

 

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแผนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

 

 

อัตราค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา >>> Click

แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การขออนุมัติจัดทำและเบิกจ่ายโครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ >>>  คลิ๊ก

ขั้นตอนข้อเสนอโครงการ โดย titakon sudsan  

ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงิน โดย titakon sudsan

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการขอเบิกจ่าย โดย titakon sudsan  

ขัั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ โดย titakon sudsan  

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ โดย titakon sudsan  

 

ขั้นตอนการขอใช้อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการขอใช้อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดย titakon sudsan  

 

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด โดย PT

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี