ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงาน
คู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋า (ภาษาไทย)
คู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋า (ภาษาอังกฤษ)
ผังรักษาความปลอดภัย
สัญลักษณ์lสัญญาณจราจรที่ควรรู้
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยและเขตปลอดอบายมุข
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินโครงการ
รับสมัครงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือคำสั่ง
ประกาศ
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน