ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยและเขตปลอดอบายมุข   | ค้นหาเอกสาร
มาตรการรักษาความปลอดภัยและกฎอบายมุข
จัดเวรรักษาความปลอดภัย
มาตรการป้องกันอาชญากรรม