ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 22 มกราคม 2567 , 17:38:58     (อ่าน 22 ครั้ง)  


ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นภายในคณะพยาบาลศาสตร์ และคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นบุคลากรดีเด่น 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้อื่นได้ประพฤติตามทั้งในด้านการดำรงตนและการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ มหาวิทยาลัยและสังคม
อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 4/2567 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังประกาศแนบมาพร้อมนี้
 
ประเภทและจำนวนบุคลากรดีเด่น
1. ประเภทสายวิชาการ จำนวน 3 คน
    1.1 ด้านการเรียนการสอน
    1.2 ด้านการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ
    1.3 ด้านการบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 คน
 
วิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
1. ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ พิจารณา และเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ประเภทสายวิชาการ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
 
ลิงก์เสนอรายชื่อภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.
 
2. ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
และหากประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ให้ดำเนินการส่งประวัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปี ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในแต่ละประเภท ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 
รายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1