ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสร้างสุของค์กร


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 30 กันยายน 2700 ,     (อ่าน 82 ครั้ง)  


รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ภายใต้โครงการสร้างสุของค์กร
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566
ณ บ้านพักตากอากาศพัทยาน้อยอุบล (country camp)อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1. ผลการดำเนินกิจกรรม

1.1 วัน เวลา และสถานที่ดำเนินกิจกรรม

          วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านพักตากอากาศพัทยาน้อยอุบล (country camp)

          อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน (เป้าหมาย 51 คน) คิดเป็นร้อยละ 76.47

         1. สายวิชาการ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54

         2. สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในคณะลความผูกพันอันดีต่อองค์กร

 2. เพื่อเป็นสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรยากาศในการทำงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติงานร่วมกัน

5. เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากร


 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2