ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างสุของค์กรกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 31 มกราคม 2700 ,     (อ่าน 645 ครั้ง)  


               งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างสุของค์กรกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15.00-21.00 น.

               โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารพบปะบุคลากรสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ปลูกจิตสำนึกในการรักองค์กรและเพื่อนร่วมงาน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                ผลการดำเนินการกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

- โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 29 คน (ร้อยละ 58) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 21 คน (ร้อยละ 42)

- ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 4.43 ระดับมาก

 

>>> ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1