คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปี (ข้าราชการ/พนักงาน)

การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

>> สายวิชาการ

1.  ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 

      >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018071216041072.pdf

2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ การกำหนดสัดส่วนภาระงานสายวิชาการ (24 ตุลาคม 2562)

     >> https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00082f2021021617110767.pdf

3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน (สำหรับอาจารย์)

    >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018071216041011.pdf

4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน (สำหรับผู้บริหาร สมรรถนะทางการบริหาร)

    >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018071216041087.pdf

โปรดรายงานผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ 

 คลิก  >> http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment2/?fbclid=IwAR2cJMEAzdPAhDBB4o-_s9VGLwMhfloUn0di3joHJD9ij4NmnlM3yMWcR4s

 

 

 

 

>> สายสนับสนุนวิชาการ

1. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบันทึกผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ

    พ.ศ. 2560 ณ 14 กรกฎาคม 2560

    >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018071216202284.pdf

2. คำอธิบายการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน (สำหรับบุคลากร)

   >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018071216202290.pdf

โปรดรายงานผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  

   >> http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php 

 

 

 

ติดต่อ

นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

(งานบุคคล)