ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์ม
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow ด้านงานสารบรรณ
     ขั้นตอนการจัดการหนังสือรับ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     ขั้นตอนการจัดการหนังสือส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
     ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
รายงานผลการพัฒนาตนเองและการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
     รายงานผลการพัฒนาตนเอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี