ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขั้นตอนการโต้ตอบหนังสือราชการ ผ่านระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS) 

2. ขั้นตอนการรับทราบคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านระบบสารสนเทศกลาง DMS