ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มคำร้อง   | ค้นหาเอกสาร
3.1 แบบคำร้องขอใบรับรอง
3.2 แบบคำร้องทั่วไป
3.3 แบบคำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3.4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3.5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
3.6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา วิชาเอก สาขาวิชา
3.7 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ - สอบวัดคุณสมบัติ
3.8 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ - สอบวัดคุณสมบัติ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)