ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปิดรับนักศึกษาในปัจจุบันหรือไม่
ตอบ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษได้ปิดหลักสูตร และไม่รับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 อย่างไรก็ตาม คณะศิลปศาสตร์มีเเนวโน้มจัดทำหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษาอังกฤษในอนาคต