ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านการเงิน (เงินรายได้)   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชุมราชการ-2561
รบ.มอบ.การประชุมราชการ-2561 (1)
รบ.มอบ.บริหารราชการและสวัสดิการ2558
รบ.มอบ.ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ