ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มเสนอความต้องการซื้อวัสดุ/จ้างเหมาบริการ เพื่อทำโครงงาน
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ
แบบฟอร์มส่งใบเสร็จในโครงงานนักศึกษา/โครงการภาควิชาและหน่วยงาน
แบบฟอร์มใบขอจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มเสนอความต้องการซื้อครุภัณฑ์/จ้างซ่อมครุภัณฑ์