คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านการเงิน (เงินงบประมาณ)   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังการรับการจ่ายเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินพ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมจัดงานประชุม(ฉ.3) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดงานของส่วนราชการ2553
มติ ครม มาตรการบรรเทาผลกระทบsmeปี 2556
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการ