คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ENG-UBU KM BANK

Eng-UBU KM Bank

แหล่งความรู้

คู่มือการทำงาน

   

ด้านบัณฑิตศึกษา

   

ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   

คู่มือการจัดทำแผนงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ก.ค.2562

   

แนวทางการบริหารงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   

คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ปีการศึกษา 2562

   

งานประกันคุณภาพ

   

งานพัฒนานักศึกษา

   

บุคคล

   

การเงิน(งบประมาณ)

   

พัสดุ

   

บัณฑิตศึกษา

   

วิชาการ

   

การเงิน(เงินรายได้)

   

วิจัย

   

นโยบายและแผน

   

งานบริหาร

   

ประกันคุณภาพ

   

งานพัฒนานักศึกษา

ด้านการเรียนการสอน

 

ด้านการบริการวิชาการ

 

ด้านอื่นๆ

  • การใช้งานคอมพิวเตอร์

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน

(ส่วนผู้รับการประเมิน)

(ส่วนผู้ประเมิน)

-การคัดลอกข้อมูลประเมินเดิมมาใช้ใหม่สำหรับโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ 
-การใช้งาน Excel (การสร้าง List รายการ)

 -การติดตั้งเครื่องพิมพ์ในสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
การสร้าง Dynamic Rang Name ใน Microsoft Excel
  • พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.อบ.ก็ฟังได้ครับenlightened