ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Computerdep1

งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์

                 งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นการวงานระหว่างงานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายร่วมกับงานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้การจัดการบริหางงานสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  โดยมีบริการติดตั้งโปรแกรม ตรวจซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อให้การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2.การให้บริการด้านสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ การบริการสื่อ สิงพิมพ์ ตำรา พื้นที่ ห้องเรียนรู้ด้วสื่อมัลติมีเดีย ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิทยาการความรู้ ที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างยรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม

 

บุคลากรงานสารสนเทศ<Click>

บุคลากรงานบริการคอมพิวเตอร์<Click>

ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลด้านสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรด้านสารสนเทศ

สาระความรู้

       คลิปความรู้ด้านไอที

กลับหน้าหลัก