ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569)
  <โครงสร้างและแผนการศึกษา> <รายละเอียด> 

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) 
   

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569) 
  <โครงสร้างและแผนการศึกษา>

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569) 
  <โครงสร้างและแผนการศึกษา>

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) 
   <รายละเอียด>

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566-2570)

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560) 
   

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569) 
  <โครงสร้างและแผนการศึกษา>
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) 
   

5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569) 
  <โครงสร้างและแผนการศึกษา>
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) 
   <รายละเอียด>