ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

# โครงสร้างและแผนการศึกษา <คลิกที่รูปภาพ>

1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
- -
2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
-

4
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
- -
5
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
- -


 

# รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561-2565) <คลิก>

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560) <คลิก>

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>

5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2564) <คลิก>