ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของ งานบัณฑิตศึกษา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาระกิจ

งานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับหน่วยงานภายนอกคณะ เช่น สำนักงานบัณฑิตศึกษา  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา  คณะต่าง ๆ  หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ

ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 0-4535-3320 หมายเลขภายใน 3320 

facebook

งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา ดำเนินงานภายใต้การกำดับดูแลของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

ลักษณะงานที่งานบัณฑิตศึกษารับผิดชอบ

ส่วนที่ 1 งานด้านวิชาการ

ได้แก่ การประสานงานจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการการรับบุคคลเข้าศึกษา กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การสำเร็จการศึกษาและรับปริญญาของนักศึกษา

 

นางปาริชาติ ยอดคุณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบ

 

ส่วนที่ 2 งานด้านการเงินและบัญชี

ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน  การรายงานข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน การจัดทำหรือให้ข้อมูลเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางสาววาณี ปั้นปรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

 

คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา ยังดำเนินงานภายใต้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องการบริหารงานหรือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน มีประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการ มีเลขานุการที่มาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการ มีนักวิชาการศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.รัชดา โสภาคะยัง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

(ประธานกรรมการ)

 

ผศ.ฉัตรชัย กรรยาวุธ

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(กรรมการ)

 

รศ.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(กรรมการ)

ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กรรมการ)

 

รศ.นุชสรา เกรียงกรกฏ

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(กรรมการ)

 

รศ.ขนิษฐา แก้วแดง

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(กรรมการและเลขานุการ)

นางปาริชาติ ยอดคุณ

นักวิชาการศึกษา

(ผู้ช่วยเลขานุการ)