ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พันธกิจ

 

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม วิจัย และบริการวิชาการ