คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

ดร.ธรรมรส รักธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา