ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 

นายประชา  คำภักดี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

นางบงกช จันทมาส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ