ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติความเป็นมา

                 ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป

 

ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2530)  ได้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยฝากเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพลางก่อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533) และต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นส่วนราชการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2534)

ในเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ภาควิชาและ 1 สำนักงาน คือ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ และสำนักงานเลขานุการ (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2534) ต่อมามีการตั้งภาควิชาเพิ่มเติมอีกหนึ่งภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543)  และเปลี่ยนภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545)  

ซึ่งในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ใน แบ่งเป็นปริญญาตรี 6 หลักสูตร และมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และเอก) ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธา รวม 10 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง พื้นที่ใช้สอย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุด และบริการสารสนเทศ ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน และอื่น ๆ รวม 31,839 ตารางเมตร 

 

สัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีลักษณะประกอบด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล้อมรอบด้วยเฟืองสีเหลืองวางอยู่บนพื้นสีแดงเลือดหมู ภายในเฟืองและเหนือสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีคำว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และ “Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University” สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคือ สีเลือดหมู   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหมายเลขโทรศัพท์ 0-4535-3300  หมายเลขโทรสาร 0-4535-3333  และเว็บไซต์ www.eng.ubu.ac.th

อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและโรงประลอง

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงประลอง (Academic building, Laboratory and Workshop)  ในความรับผิดชอบ ดังนี้
อาคาร EN 1 เป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเคมี (CE & ChE)
อาคาร EN 2 เป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเคมี (IE & ChE)
อาคาร EN 3 เป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ (ME & IE)
อาคาร EN 4 เป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล (ME)
อาคาร EN 5 เป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
อาคาร EN 6 อาคารเรียนรวม ห้องประชุม สัมมนา สำนักงานภาควิชา สำนักงานคณบดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศทางการศึกษา (Classroom, Seminar, Computer, IT, Library, Dean Office)
อาคาร EN 7 เป็นอาคารปฏิบัติการประลอง ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและศูนย์วิจัยร่วม