ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

<ข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ >

ภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หน่วยงานภายในคณะ
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
งานบริหารทั่วไป
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์
งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
งานซ่อมบำรุง
งานภูมิทัศน์

*ชื่อ สกุล ตำแหน่ง email address หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆที่แสดงนี้ โปรดนำไปใช้เพื่อการติดต่อราชการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากประสงค์จะใช้ข้อมูลเพื่อการอื่นใด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น