ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทำเนียบคณบดี

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ปัจจุบัน

 

รองศาสตรจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง

พศ.2558-2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน

พ.ศ.2555 -2558

รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา

พ.ศ. 2547 - 2557

 

ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ

พ.ศ. 2537 - 2547

 

รองศาสตราจารย์อุทิศ หิมะคุณ

พ.ศ. 2534 - 2537