ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานวิชาการ

งานวิชาการ

สถานที่ติดต่อ  อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN6 ชั้นที่ 2  สำนักงานเลขานุการ งานวิชาการ

บุคลากร

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

ชื่อ - สกุล : นายเอกลักษณ์   สมบูรณ์

ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ

อีเมล์ : ekkalak.s@ubu.ac.th

โทรศัพท์ : 045-353317

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เทียบโอนรายวิชา/ เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/ย้ายสาขาวิชา/ย้ายคณะ/ย้ายมหาวิทยาลัย/เลือกสาขาวิชา/ ผลการศึกษา/แก้ไขผลการศึกษา/ งานด้านมาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน/ รับเข้าศึกษา/ การขอหนังสือรับรองเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชื่อ - สกุล : นายอนันต์  รักษาผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ anan.r@ubu.ac.th

โทรศัพท์ : 045-353315

หน้าที่ความรับผลิดชอบ : การจัดตารางเรียน/ การจัดตารางสอบ / การลงทะเบียนเรียน/ ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา/ บริการการศึกษา

ภาระหน้าที่ของงานวิชาการ

เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบการดูแลและกำกับกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนของคณาจารย์เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

 

ทุกหลักสูตรได้ผ่านการตรวจรับรองจากสภาวิศวกร และสามารถยื่นขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

    ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกล-ไฟฟ้า วิศวกรรมยานยนต์ การทำงานและการคำนวณเชิงวิศวกรรมขั้นสูงของระบบเครื่องยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กลศาสตร์ ระบบท่อ ระบบปรับอากาศ พลศาสตร์อากาศยานและการบิน

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

   การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริการงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต วัสดุศาสตร์ การวิจัยดำเนินงาน การออกแบบและวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโลจิสตริกส์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกระบวนการผลิตน้ำประปา เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษทางน้ำ ขยะและของเสียอันตราย การบำบัดมลพิษทางอากาศ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบจำลองคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

   การออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบหน่วยปฏิบัติการต่างๆ เช่นถังปฏิกรณ์เคมี หอกลั่น และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เทคโนโลยีและกระบวนทางชีวภาพ

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การสำรวจและวิศวกรรมการทาง การจัดการทรัพยากรน้ำ การวางแผนการจราจรและระบบโลจิสติกส์ การออกแบบเพื่อต้านภัยพิบัติ วิศวกรรมธรณีเทคนิค

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทวิศวกรรมไฟฟ้า

  ในระดับปริญญาตรี แยกรับนักสึกษาเข้าหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครือข่าย โดยสามารถเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาเพื่อเพิ่มทักาะในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ