ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานพัสดุ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของ งานพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

  

  ารกิจหลัก

 

มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

ารกิจของหน่วยงาน

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการงานพัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์แนวทางที่มหาวิทยาลัย หรือมติครม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

าระหน้าที่ตามภารกิจ

 

1) การจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าบริการต่าง ๆ หนังสือ และงานตรวจรับพัสดุ

2) การควบคุมพัสดุ มีหน้าที่ กำหนดรหัส ลงทะเบียนครุภัณฑ์ การเก็บรักษาพัสดุ ควบคุมการยืม-คืนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจนับพัสดุประจำปี  และการจำหน่ายพัสดุ

           3) คลังวัสดุกลาง มีหน้าที่ จัดหา ควบคุม วัสดุสำหรับรองรับการเบิกจ่ายหน่วยงาน

          ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

บุคลากรงานพัสดุ

 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์ม

 

สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคาร EN 6 ชั้น 2 เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353302

โทรศัพท์ภายใน 3302(วิลาวัลย์,สมชาย), 2674(สุมาลินี), 2675(วนิดา)