ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่านิยม

 

ค่านิยมหลัก (Core Value) คือ "ECOS"

E = Excellence ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ

C = Congruity ความสามัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จ

O Organization Awareness  รักองค์กร มีจริยธรรม และความโปร่งใส

S = Self Responsibility  พัฒนาตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคม