คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่านิยม

ค่านิยมหลัก (Core Value) คือ "ECOS"

             E = Excellence ความเป็นเลิศ

             C = Congruity ความสามัคคีปรองดอง

             O = Organization Awareness  ความรักองค์กร

             S = Self Development  การพัฒนาตนเอง