ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

1. สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564) คลิก

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564) คลิก

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563) คลิก