ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
นายประชา  คำภักดี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมการ
นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันต์ นามเขต
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย กันยาวุธ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กรรมการ

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นครราช
ผู้แทนคณาจารย์ (กรรมการ)

 
นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
นางรุจิรา โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ