คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติมา ศิลปษา
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมการ
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สนองราษฏร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นครราช
ผู้แทนคณาจารย์ (กรรมการ)
รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช
ผู้แทนคณาจารย์ (กรรมการ)
นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
นางรุจิรา โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ