ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 26 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 54 ครั้ง)  


วันที่ 26 มกราคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดย ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ ได้นำนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาและดูงาน ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2085 สาย อำเภอกันทราลักษ์- อำเภอกันทรารมย์ ตอน บ้านน้ำอ้อม – บ้านสี่แยก อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) เทศบาลตำบล ห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

เวลา 08.00 – 09.00 น.  ฟังบรรยาย ณ ห้อง 6204 ชั้น 2 อีเอ็น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร โดย คุณไพทูรย์ นนทการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เรื่อง

  • ดินสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา (งานทาง)
  • วิธีการสำรวจและเลือกแหล่งวัสดุ
  • ขั้นตอนการออกแบบพื้นทางดินซีเมนต์
  • แปลงทดลอง การก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ

เวลา 09.00 น.            ออกเดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 10.00 – 12.00 น.  เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2085 สาย อำเภอกันทราลักษ์–อำเภอกันทรารมย์ ตอน บ้านน้ำอ้อม – บ้านสี่แยก อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.  ฟังบรรยายและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุฒินันท์ ทวีศร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ

เวลา 17.00 น. เดินทางกลับถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ซึ่งกิจกรรมการดูงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริง ได้รับประสบการณ์ในการเห็นการทำงานที่หน้างานจริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพของตนเองหลังจากกลับจากการดูงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นวิศวกรที่ดีต่อไปในอนาคตSearch