ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายหนึ่งใจเดียวกัน ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 70 ครั้ง)  


          ค่ายอาสาหนึ่งใจเดียวกันเป็นกิจกรรมที่มุงเน้นเสริมสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักศึกษารู้จักเสียสละและประโยชน์ของชุมชน/สังคมส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานกันเป็นทีม การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

           ซึ่งในปีนี้ ชุมนุมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมค่ายหนึ่งใจเดียวกัน ครั้งที่ 11 ที่ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยชุมนุมโยธาได้ดำเนินการทำความสะอาด ฟื้นฟู ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ ในส่วนของโรงอาหาร สนามเด็กเล่น และกำแพงของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนในโครงการน่าอยู่ และให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

คลังภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายหนึ่งใจเดียวกัน ครั้งที่ 11Search