ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

course 2567-1

รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567 เทอมต้น

สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2  
1305 213 การสำรวจ (Surveying) 3(3-0-6)
1305 214 ปฏิบัติการสำรวจ (Surveying Laboratory) 1(0-3-0)
1305 100 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics) 3(3-0-6)
1305 240 ธรณีวิทยาวิศวกรรม (Engineering Geology) 3(3-0-6)
1305 301 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) 1(0-3-0)
สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3  
1305 215 การฝึกงานสำรวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying) 1(0-3-0)
1305 250 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering) (คอร์สตาม) 3(3-0-6)
1305 320 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural Theory)  3(3-0-6)
1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  3(2-3-4)
              (Civil Engineering Materials and Testing)                   
1305 331 ปฏิบัติการวัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  1(0-3-0)
              (Civil Engineering Materials and Testing Laboratory)
1305 341 กลศาสตร์ดิน (Soil Mechanics)    3(3-0-6)
1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตร์ดิน (Soil Mechanics Laboratory) 1(0-3-0)
1305 352 อุทกวิทยา (Hydrology) 3(3-0-6)
1305 200 กำลังวัสดุ (Strength of Materials) (คอร์สตาม) 4(4-0-8)
1305 231 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) (คอร์สตาม) 3(3-0-6)

1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics Laboratory) 

(คอร์สตาม)

1(0-3-0)
สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4  
1305 322 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง   1(0-3-0)
              (Structural Engineering Laboratory)
1305 343 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) 4(3-3-6)
1305 424 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (Steel and Timber Design) 4(3-3-6)
1305 470 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)                    3(3-0-6)
1305 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) (คอร์สตาม) 3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก    
1305 433 การประมาณราคาและรายการก่อสร้าง 3(3-0-6) พลเอกชูชัย สินไชย
              (Construction Cost Estimation and Specification)  
1305 442 การทดสอบในสนามสำหรับงานวิศวกรรมธรณี  3(3-0-6)      ผศ.ดร.นท แสงเทียน
             (Field Testing for Geotechnical Engineering)   
1305 446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม (Geoenvironmental Engineering)  3(3-0-6)       ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
1305 447 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 3(3-0-6)      ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
             (Engineering Ground Improvement) 
1305 493 หัวข้อเฉพาะทางการจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0-6)      ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
              (Special Topics in Construction Management)
1305 496 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6)      ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
              (Special Topics in Structural Engineering)