ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 66 ครั้ง)  


ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565 ซึ่งในการประเมินผลครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาตรวจประเมิน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ และรศ.ดร.วันดี  สุทธรังษีโดยคณะกรรมการจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน ได้ให้ข้อมูลแก่หลักสูตรเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรนำไปใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไปSearch