ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประกันคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2564


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 41 ครั้ง)  


ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในการประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อมูลแก่หลักสูตรเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรนำไปใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไปSearch