ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น"


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 2 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 154 ครั้ง)  


 

การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี โดยมีการฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการสอนให้นักศึกษารับทราบเทคนิคพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม แต่นักศึกษายังขาดการเรียนรู้ด้านประสบการณ์ การอบรมความรู้จากหน่วยงานด้านวิชาชีพเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ของนักศึกษาในการทำงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหลังสำเร็จการศึกษา

          จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วยนั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น"  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาเรียนดีที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4   โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 2-4 กันยายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาให้ รู้เท่าทันวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแข่งขันได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน โดยคิดอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบ และและยังเป็นกิจกรรมที่ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วยSearch