ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ENG ITA

เอกสาร.แนวทางการจัดการมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf

รายการข้อมูลคณะตามข้อกำหนดเกณฑ์ชี้วัดของ ITA

1.เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์

2.เผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานของคณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ

3.เผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารการเงินผ่านเว็บไซต์คณะ

4.การบริหารงานบุคคล เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะ

5.การป้องกันทุจริตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ