ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวช้อง
     ด้านบุคคล
     ด้านการเงิน(เงินรายได้)
     ด้านการเงิน(เงินงบประมาณ)
     ด้านบริหารทั่วไป
     ด้านนโยบายและแผน
     สรุประเบียบแบบย่อ
     ด้านพัสดุ
แบบฟอร์ม
     ด้านบุคคล
     ด้านการเงิน
     ด้านบริหารทั่วไป
     ด้านนโยบายและแผน
     ด้านพัสดุ
คู่มือปฏิบัติงาน
     ด้านนโยบายและแผน
     ด้านการเงิน
     ด้านวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลกลางสำนักงานฯ
KM bank-ระบบงานสนับสนุน