ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU TQF MAPPER

ระบบสารสนเทศ TQF <<< บันทึกและอนมุัติ มคอ.3 - มคอ.7

 

 

 ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.

 1. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป)
 2. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)
 3. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
 4. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558
 5. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2559
 6. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2560
 7. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2561
 8. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2562
 9. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2563 | ปรับระยะเวลาการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 10. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2564
 11. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2565
 12. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2566
 13. ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2567 

 

  แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มขอขยายเวลาบันทึกและอนุมัติรายละเอียดของรายวิชาหรือรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา

 

 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.7

 1. ปีการศึกษา 2561
 2. ปีการศึกษา 2562

 

      ปีการศึกษา 2557

 1. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557

     

      ปีการศึกษา 2558

 1. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
 2. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
 3. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)
 4. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2559)
 5. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
 6. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
 7. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  (ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2559)
 8. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2559)
 9. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559)
 10. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558 (ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา : วันที่ 5 สิงหาคม 2559)
 11. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา : 24 สิงหาคม 2559)

 

      ปีการศึกษา 2559

 1. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
 2. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2559)
 3. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)
 4. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2560)

 

      ปีการศึกษา 2560


         มคอ.3/มคอ.4

 1. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
  // เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560
 2. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ลบรายวิชาที่แจ้งปิด)
 3. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
 4. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
   

         มคอ.5/มคอ.6

 1. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
 2. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
 3. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

 

 รายชื่อตำราเล่มหลัก

 1. รายชื่อตำราเล่มหลัก/เอกสารประกอบการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
 2. รายชื่อตำราเล่มหลัก/เอกสารประกอบการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
 3. รายชื่อตำราเล่มหลัก/เอกสารประกอบการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559