ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

 

     เอกสารประกอบ

  1. แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
  2. บันทึกข้อตกลง (MOU) ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ
  3. ไฟล์นำเสนอ Cooperative and Work Integrated Education : Smart Graduate โดย ดร.อรสา ภาววิมล

 

      แบบฟอร์ม

  1. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรระดับคณะและอาจารย์นิเทศ บันทึกข้อมูลในระบบ CWIE Database