ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

 ระบบ CHECO >>คลิกเข้าสู่ระบบ CHECO<<

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO  (อัพเดท ณ มิถุนายน 2565)
  2. แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO
  3. คู่มือการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO
  4. คู่มือการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO (ฉบับแก้ไข) (อัพเดท ณ กรกฎาคม 2563)