คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

 ระบบ CHECO >>คลิกเข้าสู่ระบบ CHECO<<

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO
  2. แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO
  3. คู่มือการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO