ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

  

 พระราโชวาท

 1. พระปฐมราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2536
 2. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 1และ 2
 3. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 4
 4. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 5
 5. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 6
 6. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 7
 7. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 8
 8. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 9
 9. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 10
 10. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 11
 11. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 12
 12. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 13
 13. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 14
 14. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 15
 15. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 16
 16. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 17
 17. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 18
 18. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 19
 19. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 20
 20. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 21
 21. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 22
 22. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 23
 23. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 24
 24. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 25
 25. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 26
 26. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 27
 27. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 28
 28. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 29
 29. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 30
 30. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 31
 31. แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกี่ยวกับการศึกษา 2548
 32. สรุปแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกี่ยวกับการศึกษา 
 33. แนวพระดำริด้านการศึกษา (รวบรวมโดย ภูษณิศา นวลสกุล)
 34. E-book แนวพระราชดำริจากพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2536 - 2556

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2799/2559)
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3784/2560)
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4268/2560)
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 3596/2561)
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4154/2561)
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2278/2562)
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2802/2562)
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราราชธานี ที่ 2163/2563)
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2586/2563)
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563  (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1623/2564)
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2089/2564)
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 042/2565)
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564  (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1502/2565)
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1947/2565)
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 002/2565)

 

 คู่มือการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562

 

 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 1. กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับลงนาม ณ 27 พ.ย. 2562)